Our Customers

We're trusted by

And many more..

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา ทั้งบริการตัวแทนชำระเงิน (Local Billing) การโยกย้ายระบบ (Cloud Migration) และการพัฒนาระบบ (System Development) สำหรับ Google Cloud มากกว่า 500 บริษัท

Customer Stories

อ่านเรื่องราว และประสบการณ์จากลูกค้าของเรา ในการใช้ Google Cloud