Google Cloud Workshop


Google Cloud Workshop

ด้วยเครื่องมือมากมายที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Google Cloud อาจทำให้การเรื่มต้นของคุณและทีมยังไม่คล่องตัว เราเชื่อว่าการฝึกอบรมโดยผู้ที่เชี่ยวชาญที่พูดภาษาเดียวกันจะทำให้คุณมีความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่บนระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว

Cloud Ace สามารถจัดการฝึกอบรมให้กับทีมของคุณ ด้วยทีม Speaker ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ทั้งในระบบ Google Cloud และ G Suite

Features

Basic

 • ฝึกอบรมร่วมกับผู้ลงทะเบียนจากหลากหลายบริษัท

 • Online (Google Meet app)

 • สามารถถามตอบกับวิทยากรได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

 • ลงทะเบียนฟรี (จำกัดสิทธิ์)

 • วันและเวลาตามที่ Cloud Ace กำหนด

 • Cloud Ace เป็นผู้กำหนดหัวข้อ

 • เนื้อหาระดับพื้นฐาน

Advance

 • ฝึกอบรมแบบส่วนตัว สำหรับบริษัท องค์กร หรือ หน่วยงานของท่าน

 • Online/Offline (อบรมที่บริษัทของท่าน, เช่าสถานที่ หรือผ่าน Google Meet app)

 • สามารถถามตอบกับวิทยากรได้อย่างอิสระ

 • ราคาคุ้มค่า

 • สามารถเลือกวันเวลาได้ตามสะดวก

 • ครอบคลุมเนื้อหาทุกระดับ

th_sales@cloud-ace.com หรือ 02 302 3122

Basic of Google Cloud console and command-lines

Infrastructure modernization

Data management

Application modernization

IoT

Smart analytics

Security

AI & Machine learning

Contact Us

Cloud Ace needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.