Local Billing Service

Local Billing

บริการตัวแทนชำระเงิน

คุณจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตส่วนตัว สำหรับชำระค่าใช้งาน Google Cloud อีกต่อไป ผ่านบริการ Local Billing ที่จะทำให้การชำระเงินนั้นสะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถชำระค่าบริการ Google Cloud ด้วยสกุลเงินบาทไทย (THB) พร้อมใบกำกับภาษีไปยื่นแก่ฝ่ายบัญชี และยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าของ Cloud Ace เท่านั้น

3% Discount

If you use the service of Local billing with us. Get 3% discount from Google Cloud monthly fees.

Zero Charge

If you use the service of Local billing with us Don't worry We do not charge any additional charges.

Free Support

If you use the service of Local billing with us. You will receive support services immediately in bronze package.