Seminar Registration

ประกาศ

Cloud Ace ขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสัมมนาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นการสัมมนาออนไลน์แทน เพื่อลดความเสี่ยงของทุกท่านจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ท่านสามารถรับชมการสัมมนาได้ผ่านช่องทาง Live streaming ตามวันและเวลาที่กำหนด ทาง Cloud Ace ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้